Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a vnitřních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název OZV

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čechy

 15.6.2018 

Obecně závazná vyhláška č. 02/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2018

Obecně závazná vyhláška Obce Čechy 1/2017, o nočním klidu

  9.5.2017 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Čechy

 21.2.2014 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný VHP

27.4.2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - příloha č.1, příloha č.2

1.8.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného

1.8.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

1.8.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území obce Čechy

1.1.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

13.10.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o fondu rozvoje bydlení

7.7.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části územního plánu obce Čechy

1.9.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 - Požární řád

7.3.2003

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku na území obce Čechy

5.3.2002

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 1/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Čechy

1.1.2002

Vnitřní předpisy

Název předpisu

Účinnost

Vnitřní předpis č. 1/2010 - Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení

1.1.2011

Vnitřní předpis č. 1/2016 - Pravidla pro pronájem společenských prostor OÚ Čechy

26.5.2016

Nařízení

Název předpisu

Účinnost

Nařízení obce č. 4/2012, kterým se vydává tržní řád

  15.12.2012

Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 21.2.2014

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 72/2012 Sb. o obcích - změna
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
zákon č. 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

 www.mostenka.cz

 www.mas-mostenka.cz

 http://hostynsko.cz/

 
VTIC_logo_velke.jpg

  pcr-google2.gif

pruhledno[1].gif

pruhledno.gif

Návštěvnost stránek

237390