Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Čechy

2. Důvod a způsob založení

Obec Čechy (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
SDH
Klub žen
Myslivecké sdružení Mariánov

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Čechy
  Čechy 30
  751 15

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Čechy
  Čechy 30
  751 15

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 581 711 783
  mobilní telefon: 778 409 797 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  http://www.cechyobec.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Dokument v digitální podobě lze doručit:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek na DS ID: 6uhatpp (maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB),
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu: podatelna@cechyobec.cz (maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB),

  Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

  • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
  • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
   • PDF/A (ISO 19005),
   • PNG (ISO/IEC 15948),
   • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
   • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
   • MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
   • GIF,
   • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2), MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
   • WAV,
   • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

  Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

  Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je zaslána na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti podpisu apod., není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

  Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

  Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných OÚ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém OÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li OÚ schopen určit odesílatele nebo nepodaří-li se OÚ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, OÚ dále dokument nezpracovává.

  Adresa umístění elektronické podatelny:

  Obec Čechy
  Čechy 30
  751 15

  Úřední hodiny pro příjem podání:    
       

  Pondělí 

  8:00 - 12:00

  15:00 - 17:00

  Středa 

  8:00 - 12:00

  15:00 - 17:00

   

 • 4.7 Další elektronické adresy

  starosta@cechyobec.cz
  ou@cechyobec.cz
  cechyobec@cechyobec.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 24020831/0100

6. IČ

00636177

7. DIČ

Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

fulltextové vyhledávání

25. 10. Beáta

Zítra: Erik

 www.mostenka.cz

 www.mas-mostenka.cz

 http://hostynsko.cz/

 
VTIC_logo_velke.jpg

  pcr-google2.gif

pruhledno[1].gif

pruhledno.gif

 02.png

Návštěvnost stránek

300901