Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Seznam platných obecně závazných vyhlášek, vnitřních předpisů a nařízení

Obecně závazné vyhlášky

Název OZV

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čechy 1.7.2020
OZV č. 9/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce  28.12.2019 

OZV č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

OZV č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 5/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

22.10.2019

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

22.10.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se vydává požární řád obce

28.6.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

9.5.2019

Obecně závazná vyhláška Obce Čechy 1/2017, o nočním klidu

  9.5.2017 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části územního plánu obce Čechy

1.9.2005

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 1/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku na území obce Čechy

5.3.2002

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 1/2001 o udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Čechy

1.1.2002

Nařízení

Název předpisu

Účinnost

Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád

  13.9.2019

Nařízení obce č. 2/2019, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

13.9.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 72/2012 Sb. o obcích - změna
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
zákon č. 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Usnesení zastupitelstva

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

24. 9. Jaromír

Zítra: Zlata

Akce v okolí

 www.mostenka.cz

 www.mas-mostenka.cz

 http://hostynsko.cz/

 
VTIC_logo_velke.jpg

  pcr-google2.gif

pruhledno[1].gif

pruhledno.gif

 02.png

Návštěvnost stránek

299001